Kven er vi?

Prosjektet er leia av Universitetet i Bergen, og er eitt av fire forskingsprosjekt finansiert av Kunnskapsdepartementet sitt Program for Bedre Gjennomføring, og har ei budsjettramme på 44 million NOK.

COMPLETE er eit samarbeid mellom ni partnarar, inkludert forsking, ideelle organisasjonar, og fylkeskommunar:

Partnarar